ETİK KURALLARIMIZ VE SORUMLULUKLARIMIZ

MÜŞTERİ ODAKLILIK

İnfoks Kablo’nun faaliyet gösterdiği müşterileri ve kendi eylemlerinin ve tutumunun müşterilerinin üzerindeki etkisini değerlendirmek önceliklerimiz arasındadır.

Müşterilerinin gereksinimlerini önceden öngörerek, faaliyet çerçevesinde karşılıklı memnuniyeti sağlayarak olan olası tüm fırsatları yakalamak için çalışırız.

DÜRÜSTLÜK

Şirket içerisindeki tüm süreçlerimizde dürüstlük ön plandadır. Çalışanlarımız, iş arkadaşlarımız ve tüm müşterilerimizle olan ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz. İnfoks Kablo çalışanları dürüst, adil, güvenilir olmalı ve ahlaki değerlere özen göstermelidir. Ayrıca müşteriler, tedarikçiler, rakipler, çalışanlar, astlar, üstler, kurum ve kuruluşlarla saygılı, dürüst ve adil davranış tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmelidir.

KALİTE VE PERFORMANS

Ürün kalite ve performansı her zaman en üst değerdedir.

Ürünlerimizin üretim, pazarlama ve satış aşamasına müdahil olan hepimizin aşağıdaki kuralları yerine getirmesi beklenmektedir:

* Müşterilerimizin en yüksek kalitede ürünler elde etmesini sağlamak üzere üretim sürecinin her aşamasında kalite kontrolü uygulamak.

*Ürün paketleme ve etiketleme hakkındaki müşteri gereklerine uygun davranmak.

* Olası ürün güvenliği, tolerans ve kalite kontrol sorunları hakkındaki herhangi bir soruna anında yanıt vermek.

SAĞLIK, GÜVENLİK VE EMNİYET

İnfoks Kablo için çalışan herkesin sağlıklı, güvenli ve emniyetli bir çalışma ortamına sahip olma hakkı vardır.

İş sağlığı, güvenliği ve emniyeti en önemli ilkelerimizden biridir ve sürekliliğinin sağlanması adına belgelendirilmiştir.

Hepimizden aşağıdakileri yapmamız beklenmektedir:                      

* İşyerinde sağlık ve güvenlik konusunda şirketin kurallarıyla uyum içinde hareket etmek,

* Emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamını oluşturmak ve muhafaza etmek için akılcı her tür önlemi almak,                                                      

* Eylemlerimizle kendimizi ya da başkalarını risk altına atmadığımızdan emin olmak,                                               

* İşyerimizde bir acil durum meydana geldiğinde ne yapmamız gerektiğini bildiğimizden emin olmak,

* Çalışma ortamımızın güvenliğini tehlikeye atabilecek herhangi bir davranışı, tesisi ya da unsuru ve de küçük tüm kazaları yönetime rapor etmek,

ÇEVRE YÖNETİMİ

İnfoks Kablo kendi faaliyetlerini belgelendirilmiş Çevre Yönetim Sistemi yardımı ile yönetir. İnfoks Kablo çevreye saygı gösterir ve çevreye olumsuz etkisini asgariye indirmeye çalışır. Bu alandaki başarılarımızın yanı sıra fırsatları da açıkça dile getirme amacındayız. Ürünlerimizi piyasaya sunma etkinliklerinin çoğunun çevreye doğrudan bir etkisi vardır. Mümkün olduğunda bu etkiyi azaltmaya çalışmak herkesin sorumluluğundadır. Bu konuda atılacak en küçük adımın bile önemi vardır.

Hepimizden aşağıdakileri yapmamız beklenmektedir:

 *İnfoks Kablo'nun çevre dostu süreçler taahhüdünü yerine getirmek,

* İşimizin her aşamasında davranışlarımızın çevre üzerine etkilerinin nasıl olacağını dikkate almalıyız, böylece mümkün olan yerlerde etkiyi azaltabiliriz. Örneğin, su ve enerjiden tasarruf yaparak ve atık üretmekten kaçınarak. Atık kaçınılmaz olduğundan, malzemelerin yeniden kazanılabilir ya da sorumluluk duygusuyla atımın sağlanmasını temin etmeliyiz.

* İnfoks Kablo'nun çevre politikasını korumak ve ihlallerini önlemek için gerekli tüm önlemleri almak.

* Gelişen teknolojik imkanlardan faydalanmak için fırsatları değerlendirmek.

Enerji tüketimini/GHG emisyonlarını azaltmak için diğer eylemler

* Servis araçları ve ürün sevkiyatlarında en kısa teslimat yolları ve güzergahlarını kullanmak

* Personelin özel araç yerine servis araçlarını kullanmaya teşvik etmek

* Periyodik olarak yapılan baca gazı ölçümleri ile baca gazı emisyon ölçümleri ile uygunsuzluk olup olmadığını tespit etmek

* Gereksiz su tüketimini önlemek

* Atık oluşumunu azaltmak ve geri dönüşüm atıklarını lisans firmasına göndermek

YASAL SORUMLULUKLAR

Çalışanlarımız tüm süreç ve işlemlerini ilgili yasa ve kanunlara göre yürütür. Tüm çalışanlar ilgili kurum ve kuruluşlara tam, anlaşılabilir ve doğru bilgiyi zamanında sunar.

Şirketimiz; her kurum, kuruluş, sivil toplum örgütü ve siyasi partilere bir çıkar ilişkisi olmaksızın eşit mesafede durur.

Yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi yerel yasalar ve milletler arası hukuk çerçevesinde yürütülür.

TEDARİKÇİ SEÇİMİ

İnfoks Kablo tedarikçileri ile ilişkisi, mal ve hizmetlerin satınalma ve tesliminin ötesine geçer. Bu, ticari başarımızın ayrılmaz parçasıdır. Biz, tedarikçilerimizle olan ilişkilerimizin kalitesi ile değerlendiriliriz. Özel olarak, tedarikçilerimizi nasıl seçeceğimizi ve onların iş yapma taahhütlerini sorumlulukla nasıl göstereceklerini dikkatlice değerlendiririz.

Tedarikçilerimizle karşılıklı destekleyici ve açık şekilde ilişki kurma konusundaki ünümüzle gurur duyuyoruz. Bu ilişkiler; tarafsızlık, adalet ve sadakat üzerine temellenmektedir.

ADİL REKABET

Rakiplerimiz dahil profesyonel kulvarımızdaki herkese saygılıyız. Onlara bize davranılmasını istediğimiz şekilde davranırız.

Hepimizden aşağıdakileri yapmamız beklenmektedir:

* Gizli bilgilerin ele alındığı yerlerde rakiplerimizle herhangi bir temas kurmaktan kaçınmak,

* Rakiplerin bir tedarik kaynağını kesmek için hareket etmekten kaçınmak,

* İnfoks Kablo'ya yeni katılan çalışanların daha önce çalıştıkları rakipler hakkındaki bilgileri paylaşmasına asla izin vermemek.

ADİL ÇALIŞMA ORTAMI

  İnfoks Kablo eşit çalışma koşulları ve ortamını sağlamak için hassasiyetle çalışmaktadır. İşe alımlarda yaş, ulus, cinsiyet, kültür, din, dil ayrımı olmaksızın her aday titizlikle değerlendirilir ve yasal şartlara uygun olarak işe yerleştirmeleri yapılır. Çalışanlarımız kültürel farklılıkları bir değer olarak görür ve adil çalışma ortamının sağlanması konusunda bilinçlidir.

ÇIKAR ÇATIŞMASI

 Şirket adının ve kimliğinin kurumun profilini ve imajını olumsuz etkileyecek ihtimallerden kaçınılması tüm çalışanların en önemli sorumluluklarındandır. Çalışanlarımız, müşteriler ve tedarikçiler ile kişisel hiçbir finansal ilişkiye giremezler, iş ilişkilerini kullanarak kendi çıkar ve yararlarına bir yaptırımda bulunamazlar. Operasyonel işleri gereği elde etmiş oldukları bilgileri haksız kazanca yol açacak şekilde kullanamazlar. Çalışanlar şirket yararını korumaya özen gösterir, kendilerine veya yakınlarına çıkar sağlama anlamına gelebilecek her türlü eylem ve davranıştan kaçınırlar.

AYRIMCILIK YASAĞI

Şirketimiz, istihdamda eşit fırsatlar sunmayı taahhüt eder. Şirketimizde çalışanların yanısıra iş başvurusunda bulunan kişilere adil davranır ve hiçbir şekilde yasadışı ayrımcılık yapmayız. İlgili tüm yasalara uyulur ve istihdam kararlarımızda (işe alım süreci, işe alma, eğitim, maaş ve terfi gibi) bireylere ırk, renk, cinsiyet, yaş, ulusal köken, din, cinsel yönelim, cinsel kimlik veya cinsiyet ifadesi, medeni hal, vatandaşlık, engellilik, emeklilik durumu gibi hiçbir türlü ayrımcılık yapılmasına izin verilmez.

ÇOCUK İŞÇİ ÇALIŞTIRMA VE ZORLA ÇALIŞTIRMA

 Her türlü zorlama ve çocuk işçiliğinin etkili bir şekilde ortadan kaldırılması için hassasiyetle çalışmaktayız. Bu sebeple işe alım yaşı yerel kanunlara göre uygulanmaktadır ve yerel kanunlara göre çocuk yaşını 18 yaşın altında olarak kabul etmektedir. 15-18 yaş arası Genç Çalışanlar sadece eğitim programı dahilinde stajyer çalışan olmak kaydıyla geçici olarak işe alınır. Okul tarafından verilen Stajyer Öğrenci Belgesi olmayan Genç Çalışanlar hiçbir şart altında çalıştırılmazlar. İnfoks Kablo çocuk işçi çalıştırma ve zorla işçi çalıştırma konusunda hassasiyet göstermeyen tedarikçiler ile çalışmaz.

Ayrıca zorla çalıştırma veya zorunlu çalışmanın hiçbir türü uygulanmamalıdır. Çalışanlar yasal kanunlar çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmek şartıyla işten ayrılmakta serbesttir. Çalışanlar tehdit veya baskı yoluyla çalıştırılmaz.

RÜŞVET KARŞITI POLİTİKA

Yolsuzluğun kabul edilemez olduğuna inanıyoruz. Rüşvet bir tür yolsuzluktur ve özellikle de kamu görevlileri işin içinde olduğunda çoğu ülkede yasadışıdır.

Kamu personeline, diğer resmi yetkililere ve onları etkileyebilecek olan kişilere para ya da hizmet (hediyeler ve ağırlama dahil olmak üzere) önerisinde ya da vaadinde bulunmamak asli görevimizdir.

MALİ VE TİCARİ KAYITLARDA DOĞRULUK

 Doğruluk ve dürüstlük en temel prensibimizdir. Bizler mali ve ticari kayıtlarımızın, her zaman doğru olmasını temin etmede üstümüze düşeni yapmaktayız. Kayıtları emniyetli şekilde muhafaza etmekteyiz.

HEDİYE VERME VE ALMA POLİTİKASI

İnfoks Kablo çalışanları kendileri veya bir başkası için davranışlarını etkileyebilecek yardım, hediye, kazanç istemekten, kabul etmekten ve üçüncü taraf kişi veya kuruluşlara teklif etmekten kaçınırlar.

GİZLİLİK

Gizli ve özel bilgiler, proses ile ilgili bilgiler, mali bilgiler, müşteriler ve tedarikçiler ile ilgili bilgiler, çalışanların özel hayatına dair bilgiler gibi kişisel ve şirkete dair bilgiler çalışanlarımız işten ayrılsalar dahi korunmaya devam eder ve gizli tutulur.

ŞİRKET VARLIK VE KAYNAKLARININ KULLANILMASI

Şirket varlık ve kaynakları şirket kullanımı içindir. Kişisel amaçlarla kullanılamaz. Şirketin sağlamış olduğu kaynaklar hiçbir çalışan tarafından kişisel çıkar veya bir başkasının kişisel çıkarları için kullanılamaz. Çalışanlar, şirket varlıklarından kasıtlı olarak kişisel amaçlarla yararlanmanın İnfoks Kablo Etik Kurallarına aykırı olduğunun bilincinde olmalıdır.

ETİK KURALLARA UYMAMA, KURAL İNCELEMELERİ VE İHLAL İDDİALARININ YÖNETİLMESİ

Tüm çalışanlar ve ilgili taraflar tüm Yönetmelikte belirtilen değerlere ve kurallara uymakla yükümlüdür. Bu Kuralların ya da yürürlükteki yasaların veya düzenlemelerin ihlal edilmesi, işten çıkarılma ve/veya iş ilişkilerinin sona erdirilmesi dahil olmak üzere ciddi disiplin cezalarına neden olacaktır.

Şirketimiz, etik ve yasal davranış taahhüdünün bir parçası olarak, yasaların, bu Kuralların veya etik standartlarının fiili ihlallerinin veya ihlal iddialarının uygun şekilde araştırılıp gerekli önlemlerin alınabilmesi için İlgili Taraflardan ihlal durumlarını bildirmelerini bekler. Bu yükümlülük, bir ihlalin gerçekleştiğine yönelik herhangi bir kesinlik olmadan makul bir şüphenin olduğu her durum için geçerlidir. İhlallerin rapor edilmesi hakkında bilgi için lütfen “İhbar Prosedürü”ne bakınız.

Yanlış faaliyetleri rapor etme yükümlülüğüne uyulmaması da Kuralların ihlal edilmesi anlamına gelir ve işten çıkarılma ve/veya iş ilişkilerinin sona erdirilmesi dahil olmak üzere ciddi disiplin cezalarına neden olabilir. Etik Kurulumuz, tüm bildirimleri araştıracak ve iyi niyetli bildirimler veya şikayetler sonrasında herhangi bir misillemeye izin vermeyecektir.

Bu Kurallara uyması gereken herkes, yalnızca ihlalleri bildirmekle değil aynı zamanda iddia edilen ihlalle ilgili araştırmada tam anlamıyla iş birliği yapmakla da yükümlüdür. Soruşturmalarda iş birliği yapılmaması veya hatalı ya da yanlış yönlendiren bilgilerin kasten verilmesi, çalışanlar için işten çıkarılmaya veya müşteriler, tedarikçiler ya da üçüncü taraflar için iş ilişkilerinin sonlandırılmasına varabilen yaptırımlarla cezalandırılabilir.

Tüm İlgili Taraflar, Etik Kuralları’nın değerlerini desteklemelidir. Sonuç olarak, Etik Kuralları’nda düzenlenen ilkelerin olası bir ihlalini fark eden herkes, Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresine bu ihlali rapor etmelidir.

Şirketimiz, konunun rapor edilme yöntemine bakılmaksızın, bildirimde bulunan kişinin anonimliğini korur ve herhangi bir misillemeye maruz kalmamasını sağlar.


  • Adres :

  • Çerkeşli OSB mah İmes 19.cad No:16 41455 Dilovası/Kocaeli/TÜRKİYE

Copyright ©2023. Infoks Kablo San. Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakkları Saklıdır